FP Grau Bàsic Informàtica d’oficina

La superació de la totalitat dels àmbits inclosos en un cicle formatiu de grau bàsic permet l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i del títol de tècnic bàsic en l’especialitat corresponent, que acredita les competències professionals adquirides.

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, i de tractament, reproducció i arxiu de documents, operand amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de forma oral i escrita en llengua castellana i, si escau en la llengua cooficial pròpia així com en llengua anglesa.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir quinze anys complerts o complir-los durant l’any natural en el qual s’accedeix al cicle formatiu.
 • Haver cursat tercer curs d’educació secundària obligatòria. Excepcionalment, s’hi pot accedir després de haver cursat el segon curs.
 • Haver rebut, el Consell orientador, una recomanació de l’equip docent d’educació secundària obligatòria en aquest sentit.

Preinscripció

Mòduls professionals

Aquests mòduls professionals es distribueixen al llarg del dos cursos lectius:

 • MP1. Ciències aplicades I
 • MP2. Ciències aplicades II
 • MP3. Comunicació i ciències socials I
 • MP4. Comunicació i ciències socials II
 • MP5. Entorn laboral
 • MP6. Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics
 • MP7. Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació
 • MP8. Ofimàtica i arxiu de documents
 • MP9. Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades
 • MP10. Síntesi
 • MP11. Formació en centres de treball

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen un cicle formatiu de grau bàsic poden accedir:

 • Cicles formatius de grau mitjà, com Gestió Administrativa.
 • Batxillerat.
 • Món laboral:
  • Ajudant de muntador o muntadora de sistemes microinformàtics,
  • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics,
  • Ajudant d’instal·lador o instal·ladora de sistemes informàtics,
  • Ajudant d’instal·lador o instal·ladora de sistemes per a la transmissió de dades,
  • Auxiliar d’oficina,
  • Auxiliar de serveis generals,
  • Gravador o gravadora o verificador o verificadora de dades,
  • Auxiliar de digitalització, i
  • Operador o operadora documental.