Mediació

Justificació


La mediació s’inclou dins del projecte de convivència (que forma part del Projecte Educatiu de Centre), que recull les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes.
Un dels objectius del projecte de convivència és fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
La diversitat de l’alumnat i les relacions interpersonals que es produeixen en un sistema obert com el centre educatiu posa de manifest la necessitat de tractar els problemes típics de l’adolescència d’una manera pedagògica que impliqui una reflexió, un esforç per establir un diàleg, un saber comprendre els problemes des d’un altre punt de vista, caminant cap un creixement integral de les persones, i el mutu respecte entre elles.


Mediació escolar


La mediació és un mètode constructiu de resolució de conflictes en què les dues par enfrontades recorren voluntàriament a una tercera persona imparcial, el mediador, per arribar a un acord satisfactori per a les dues parts. Aquest mètode es basa en els següents principis:

 • La voluntarietat: Les parts són lliures d’acollir-se a la mediació i de desistir-ne en qualsevol moment. La persona mediadora també pot donar per acabada la mediació en el moment que detecti manca de col·laboració o qualsevol altra circumstància que sigui incompatible amb els principis de la mediació.
 • La imparcialitat: El mediador ha d’ajudar les parts a assolir l’acord sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part.
 • La confidencialitat: La persona mediadora i les parts no poden revelar a persones alienes al procés de mediació la informació obtinguda en el curs del procés.
 • El caràcter personal: Les parts implicades i la persona mediadora han d’assistir personalment a les reunions de mediació sense que es valguin de representants o intermediaris.

Les seves característiques són:

 • Es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat de cada persona en el manteniment d’un clima pacífic.
 • Accepta les diferències, no intenta canviar a les persones, ni les seves idees.
  Tan sols contribueix a evitar enfrontaments innecessaris i a crear consens.
 • Parteix del fet que quan es produeix un conflicte no es tracta de “jo” o “tu”, sinó de “jo” i “tu”, és a dir, “nosaltres”.
 • Es dirigeix al conjunt d’alumnat.

Objectius

 • Prevenir la violència escolar.
 • Crear un ambient relaxat millorant les relacions personals.
 • Contribuir a desenvolupar actituds d’interès i respecte.
 • Ajudar a valorar i reconèixer sentiments, interessos, necessitats i valors propis i dels altres.
 • Resoldre els conflictes de manera pacífica i cooperadora.
 • Desenvolupar la capacitat de diàleg i millorar les habilitats comunicatives.
 • Aconseguir que la tendència sigui la intervenció dels alumnes que tenen el conflicte.
 • Insistir en la responsabilitat social.
 • Educar la convivència.
 • Aprendre una cultura del diàleg en la convivència dels alumnes i en el respecte mutu.
 • Determinar i analitzar quins són els conflictes més freqüents, per trobar
  resposta i generar els elements preventius necessaris.
 • Aprendre a escoltar i saber estar en el lloc de l’altre per comprendre les
  emocions, sentiments, pors, etc, que pot sentir l’altre.
 • Saber orientar alternatives de solució als conflictes generats entre les parts.

Implementació de la mediació al centre i el rol del mediador


Els tutors/es expliquen a classe de tutoria el servei de mediació, en què les persones que es troben en una situació conflictiva poden optar per demanar la intervenció del mediador.
S’explica el concepte i funcionament al centre i que tenen a la seva disposició un full de demanda que han d’omplir i donar al tutor/a corresponent per accedir al servei.
Un cop el tutor/a té el full de demanda ho comunica a la direcció del centre i seguidament es fa la trobada.
El mediador reuneix les persones en conflicte i els explica que treballaran per canviar la situació. La participació és sempre voluntària i allò que es diu és confidencial.
El mediador no jutja, ni dóna consells, ni pren decisions: no té poder.
Hi ha tres normes: parlar sense interrompre, evitar les desqualificacions i cooperar en la recerca d’una via de sortida.
Els protagonistes del conflicte decideixen per ells mateixos allò que més els satisfà, el poder de decisió és a les seves mans.
Un cop comença la trobada, el mediador escolta a cada persona per separat i mira de posar-se en el seu lloc per tal d’entendre com veu la situació, com la fa sentir i què li suposa.
A continuació treballa per elaborar una definició conjunta del conflicte que reculli les preocupacions de cada part.
Després convida a formular el màxim d’idees creatives i suggeriments per canviar la situació.
Els protagonistes del conflicte n’escolliran les dues o tres més interessants i les exploraran, cooperant en la busca d’una via satisfactòria pels dos.
Finalment, es pren una decisió de comú acord, el futur compliment de la qual depèn de que, durant la trobada, s’hagin transformat les actituds negatives d’una persona envers l’altra en reconeixement i revalorització mútues.
Posteriorment es fixarà una data per revisar els acords.